دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش واحد تاسیسات

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد تاسیسات

شرح وظایف مسئول تاسیسات مسئول تاسیسات:جناب آقای مهندس لشنی 1- نگهداری و ایجاد آرشیو جهت پیشینه تعمیراتی و قراردادها،دستورالعمل های فنی و دستگاهها و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات مرکز 2- تقسیم و تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی براساس تخصص و ساعات خدمت 3- نظارت و تنظیم بر برنامه سرویس تاسیسات 4- بازدید مستمر از تاسیسات مرکز 5- نظارت و تایید خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد با مرکز 6- انجام و نظارت بر تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات 7- ارائه پیشنهادات جهت توسعه،تعمیر و تعویض تاسیسات مرکز 8- شرکت در کمیته ها و جلسات مربوطه