دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد تاسیسات

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد تاسیسات

شرح وظایف مسئول تاسیسات مسئول تاسیسات:جناب آقای مهندس لشنی 1- نگهداری و ایجاد آرشیو جهت پیشینه تعمیراتی و قراردادها،دستورالعمل های فنی و دستگاهها و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات مرکز 2- تقسیم و تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی براساس تخصص و ساعات خدمت 3- نظارت و تنظیم بر برنامه سرویس تاسیسات 4- بازدید مستمر از تاسیسات مرکز 5- نظارت و تایید خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد با مرکز 6- انجام و نظارت بر تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات 7- ارائه پیشنهادات جهت توسعه،تعمیر و تعویض تاسیسات مرکز 8- شرکت در کمیته ها و جلسات مربوطه