دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد تدارکات

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

تدارکات مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

شرح وظایف تدارکات مرکز   1- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی 2- اطمینان از عدم وجود کالای موضوع خرید درخواست خرید در انبارها 3- استعلام بها قبل از خرید اجناس و نظارت برتمامی استعلام ها 4- نظارت بر پروسه ارسال دستگاه جهت تعمیر به خارج از مرکز 5- دریافت وجوه نقد تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض رسید 6- نظارت بر کلیه خرید های بیمارستان