دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش لینک های بیماریهای واگیر

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

باشگاه یاران مثبت

باشگاه یاران مثبت

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

مرکز زنان آسیب پذیر

مرکز زنان آسیب پذیر

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

مراکز مشاوره ایدز

مراکز مشاوره ایدز

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

بیماری اچ آی وی و بیماری های آمیزشی

بیماری اچ آی وی و بیماری های آمیزشی

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

بیماری اچ آی وی و بیماری آمیزشی

بیماری اچ آی وی و بیماری آمیزشی

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

مطالب آموزشی سمینارها

مطالب آموزشی سمینارها

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

سل و جذام

سل و جذام

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

سل و جذام

سل و جذام

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

بیماریهای مشترک انسان و حیوان

بیماریهای مشترک انسان و حیوان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها و چک لیست ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فلج اطفال

فلج اطفال

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرخجه و سرخجه مادرزادی

سرخجه و سرخجه مادرزادی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

عفونت های بیمارستانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

بیماریهای منتقله از آب و غذا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعملها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فعالیتهای مراکز مشاوره ایدز

فعالیتهای مراکز مشاوره ایدز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها