دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

آموزش

مسئول واحد:خانم لیلا هنرکار این واحد عهده دار برنامه ریزی آموزشی و کنترل دقیق اجرای آن در رده هیئت علمی و غیرهیئت علمی بصورت روزانه  ، برنامه ریزی آموزشی و کنترل دقیق اجرای آن در رده دستیاران سال اول –سال دوم – سال سوم – سال چهارم (زنان و زایمان –اطفال-رادیولوژی –پزشکی قانونی-طب اورژانس) ، برنامه ریزی آموزشی و کنترل دقیق اجرای آن در رده انترنها و دانشجویان پزشکی (زنان و اطفال) ، برنامه ریزی کشیک های مقیم اعضاء هیات علمی- غیرهیات علمی - دستیاران و انترنها بصورت ماهیانه ، اجرای صحیح و بموقع Morning Report – ژورنال کلاب – Case Report – پاتولوژی – کنفرانس رزیدنتی و هیات علمی – کمیته های مورتالیتی و موربیدیتی- گراندراند  و نیز انجام امور اداری کلیه اعضاء هیات علمی – غیرهیات علمی – دستیاران –انترنها و دانشجویان در هر رده  می باشد.