دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش خدمات ارائه شده

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

خدمات ارائه شده مرکز آموزشی درمانی پژوهشی حمایت مادران شهید اکبرآبادی

درحال حاضر این مرکز با 211 تخت فعال در بخشهای زایمان- بعد از زایمان- حامله های پرخطر ( بارداری با بیماری قند، فشارخون و.... )جراحی زنان وسزارین ، نوزادان ویژه،NICUوPOSTNICU،IVF اتاق عمل ، CSR ، ICU  ودرمانگاههای مامایی –نازائی – ژنیکولوژی – نوزادان – داخلی – ژنتیک و واحد های پاراکلینیک – آزمایشگاه – سونوگرافی ماموگرافی – پاتولوژی – درمانگاه قلب درحال ارائه خدمات به مادران ونوزادان درمنطقه محروم شهر می باشد. وسالانه هزاران مادر  و نوزاد متولد شده از خدمات این مرکز بهره مند می شوند. همچنین باتوجه به درمان ناباروری دراین مرکز درسطح شناسائی زوجهای نابارور ،جهت درمان زوج های مورد اشاره بخش IVF نیز راه اندازی شده و در اختیار بیماران قرار گرفته است.  از دیگر فعالیت های شاخص مرکز میتوان انجام زایمان بی درد – زایمان فیزیولوژیک وزایمان درآب وآموزش مادران را دراین راستا نام برد. انجام جراحی با ابزارهای غیر تهاجمی ( لاپاراسکوپ) نیز از دیگر فعالیت های شاخص این مرکز می باشد.