دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


معاون پشتیبانی دانشکده
دفتر معاونت پشتیبانی
شرح وظایف معاونت پشتیبانی


مرکز تلفن
تاسیسات
خدمات
انبار
نقلیه

بایگانی بخش فرم برگزاری جلسات بصورت مجازی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم برگزاری جلسات بصورت مجازی

فرم برگزاری جلسات بصورت مجازی