دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دکتر محمد بیگی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی دکتر محمد بیگی

دکتر ربابه محمد بیگی دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران فوق تخصص نازایی بیمارستان شهید اکبرآبادی – چهارراه مولوی پست الکترونیک: Robab20@yahoo.com ملیت : ایرانی محل تولد : ابهر- زنجان – ایران اطلاعات شغلی و کارهای اجرایی معاون اموزشی گروه زنان ومامایی دانشکده پزشکی   از سال 1373 تا 1387 عضو کارشناسی شورای نظام پذیرش وبررسی پشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1378 عضو افتخاری پژوهشکده رویان از سال 1381 تا کنون عضو شورای  پژوهشی دانشکده پزشکی کردستان از سال 82 به مدت 6 ماه عضو کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی سال 84 و89-88 عضو شورای  پژوهشی دانشکده پزشکی کردستان سال 85 بمدت  یکسال رئیس  بخش بعد از زایمان  سال 85 عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی تخصصی دستیاری زنان و زایمان از سال87 -85 عضو هئیت داوران مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 86 تا کنون عضو کمیته پشتیبانی برنامه ریزی راهبردی تخصصی دستیاری زنان و زایمان از سال 88-86 عضو شورای  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 87 تا کنون عضو شورای  پژوهشی(توسعه تحقیقات بالینی) مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت از 1388 تا کنون عضو کمیسیون تخصصی زنان وزایمان اداره کل نظام پزشکی قانونی استان کردستان 88 بمدت یکسال رئیس درمانگاه  بیمارسهتان بعثت از سال 88 تا کنون عضو کمیته ارزشیابی تخصصی زنان وزایمان وزارت بهداشت و درمان در سال 88 عضو کمیته  تخصصی سزارین دانشگاه علوم پزشکی کردستان در 89 عضو کمیته علمی تخصصی انجمن علمی تخصصی باروری و نا باروری ایران از سال 1385 تا کنون نماینده انتخابی مرکز باروری ناباروری مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت در انجمن باروری نا باروری از سال 1387 تا کنون هیئت رئبسه کنفرانس تازه های کانسرهای ژنیکولوژیک سوابق تحصیلی   جهاد دانشگاهی ایران،گواهینامه یک ساله دوره پیشرفته درمان باروری و ناباروری سال 1381  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشنامه تخصصی سال 1373  دانشگاه تهران،دوره طب عمومی،دانشنامه دکترای پزشکی سال 1367  کارگاه آموزشی ثبت داده های پزشکی (Medical Recording) 23/3/1387 Advanced Course of Ultra-Sonography in Obstetrics, Gynecology and Infertility April 16-18, 2008 Yazd, Iran Workshop of  Hystroscopy, Myomectomy & Ceptoplasty 12th July 2007 in Avesina Research Institue ACECR/Tehran Workshop of Operative Laparoscopy 12th September 2006 Royan Institue , Tehran , Iran Workshop of Trans-Vaginal Endoscopy September 4-6 ,2005 Royan Institue , Tehran , Iran Workshop of Operative Histroscopy September 13-14,2003 2005 Royan Institue , Tehran , Iran Critical Thinking and judgment KurdistanUniversity 7/8/88 کارگاه آموزشی کوریکولوم مبتنی بر تظاهرات بالینی 4/5/88 دانشگاه علوم پزشکی              کردستان کارگاه آموزشی   RCT و نحوه ثبت آن 7/3/88 لغایت 8/3/88 دانشگاه علوم پزشکی          کردستان کارگاه آموزشی ادغام در آموزش پزشکی 27/1/88 دانشاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزش  روش تدریس مبتنی بر هوش هیجانی22/12/87 دانشگاه علوم پزشکی          کردستان کارگاه آموزشی   مدل آموزشی برنامه تظاهرات بالینی 14/12/87 لغایت 15/12/87             دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی  آزمون مدیریت مشکل بیمار PMP 17/11/87 دانشگاه علوم پزشکی           کردستان کارگاه آموزشی  کارگاه پژوهش کیفی 10/11/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی   جستجوی منابع الکترونیکی 14/10/87 لغایت 16/10/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی خلاقیت 5/10/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ملی 28/9/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش 14/9/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی روش های دریس مبتنی بر IT و ارزش یابی مستمر 2/8/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی مراقبت های قبل و بعد از زایمان9/6/87 لغایت 10/6/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی مستمر صلاحیت بالینی دستیاران(پورت فولیو) 4/2/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی مستمر صلاحیت بالینی دستیاران(Mini Cex) 21/1/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 11/12/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(مدیریت استرس) 27/10/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(مدیریت زمان) 20/10/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(جرأت مندی) 13/10/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزشی OSCE (آموزش بالینی با ساختار هدفمند) 7/9/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان Workshop on Log Book 2nd August 2007 Kurdistan University of Medical Science کارگاه آموزش مقدماتی SPSS7/8/85 لغایت 8/8/85 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزش بانک های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی28/5/85 لغایت 29/5/85 دانشگاه علوم پزشکی کردستان Workshop on Multiple Choice Questions And Student Evaluation 25,26 May 2006 Kurdistan University of Medical Science Workshop on Evidence Based Medicine 2,3 March 2006 Kurdistan University of Medical Science Workshop on Analyzing Qualitative Data With Quantitative Methods 16 February 2006 Kurdistan University of Medical Science Workshop on Research in Education 14,16 February 2006 Kurdistan University of Medical Science Workshop on Research Methodology 22-26 January 2006 Kurdistan University of Medical Science Workshop on Scientific Writing 3August 2005 Kurdistan University of Medical Science Workshop Evidence Based Medicine 6,7 December 2004 Kurdistan University of Medical Science Workshop on Computer Training August 2004 Kurdistan University of Medical Science گواهینامه  آموزشی ICDL 10/4/83 لغایت 20/9/83 دوره آموزشی مشاوره شیر دهی 15/3/1383 لغایت 16/3/1383 در دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه آموزش بر اساس حل مشکل(PBL) 29/3/82دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارگاه عملی روش های پیشرفته در درمان نازایی از 26/10/1379 لغایت 29/10/1379 در پژوهشکده رویان کارگاه آموزش تدوین طرح درس 7/3/1377 دانشگاه علوم پزشکی کردستان اولین کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تجارب شغلی (تدریس و تحقیق) بیمارستان بعثت از سال 1373 تا کنون دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1373 تا 1374 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1367 تا 1368 آموزش و پرورش شهرستان ابهر در سال 1361-1360 جهاد سازندگی شهرستان ابهر-خرمدره از سال 1369 تا 1360 تقدیر نامه ها تقدیر نامه از اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کردستان در سال 1389 تقدیر نامه از ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی کردستان در راه اندازی دوره دستیاری زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1389 تقدیر مدیر امور تحقیقات و اطلاع رسانی به عنوان عضو دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال1388 تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به علت احراز رتبه مناسب نشریه علمی،پژوهشی دانشگاه در بین نشریات علوم پزشکی کشور در سال 1388 تقدیر مدیر امور تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی به علت نمایه شدن مجله علمی دانشگاه در سه ایندکس بین المللی در سال 1388 تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت به علت کسب رتبه دوم در تکریم ارباب رجوع در سطح کشور بعثت در سال 1387 تقدیر از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت به مناسبت همکاری در برگزاری بزرگداشت سالروز ولادت امام رضا(ع) 1387 تقدیر ریاست محترم دانشکده پزشکی در جهت برنامه ریزی و پیشبرد اهداف اموزشی1387 تقدیر معاون اموزشی مرکزپزشکی  اموزشی  درمانی بعثت در برگزاری جشنواره اموزشی دانشگاه تقدیر معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به علت کسب افتخار برترین فرآیند آموزشی در اولین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال 1386 تقدیر از رئیس پانزدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران در خصوص داوری مقالات کنگره در سال 1387 انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط بیمارسان بعثت در سال 1387 تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت در دوره جانشینی به عنوان مدیر گروه در سال 1386 تقدیر معاون آموزشی مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت در جهت برگزاری جلسات مرگ مادر در سال 1385 تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت به علت شرکت مستمر در جلسات CPC و مورنینگ مشترک بیمارستان بعثت در سال 1385 تقدیر نامه از رییس دانشکده پزشکی کردستان از فعالیت  به عنوان معاون گروه زنان در سال 1385 تقدیر نامه مدیر گروه آموزشی زنان ،ریاست محترم دانشگاه،معاون محترم اموزشی دانشگاه ،ریاست محترم دانشکده پزشکی  در جهت اخذ مجوز دستیاری در سال 1385 انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال1385 تقدیر نامه معاون آموزشی دانشگاه در جهت حضور مستمر در کنفرانس های بیمارستانی در سال 1384 تقدیر نامه از دبیر علمی سمینار سراسری بهداشت زنان از مشارکت در برگزاری سمینار در سال 1384 مقالات : The incidence of congenital anomalies in infants have been by assisted reproductive technology (ART). Iranian Journal of Medicine, Vol. 8,Suppl 1, Winter 2010 ; 9-10 Mohammadbeigi R, Fatholapour A. Ectopic pregnancy and related factor in Sanandaj. Iranian Journal of Medicine, Vol. 7,Suppl 1, Winter 2009 ; 6-7 Robabe Mohamad beyghi, Nasrin Aliramaei.Relationship of menopausal symptoms with range depression in postmenopausal women بررسی میزان پذیرش نورپلانت در زنان مصرف کننده در شهر سنندج................ ربابه محمد بیگی،بهرام نیک خو بررسی میزان برئز مول هیداتیدی فورم و ارتباط آن با سن مادر،فصل و ماه بستری،گراویدیتی و نژاد در بیمارستان حضرت رسول (ص) سنندج از خرداد 1373 لغایت خرداد 1377.فصلنامه علمی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال چهارم، شماره 12 بهار 1378: 7-2 نسرین علیرمائی، ربابه محمد بیگی. مقایسه سلامت روانی زنان یائسه و غیر یائسه. مجله باروری و یاخته های بنیادی شماره 19 سال 1386 صفحه 102 ربابه محمد بیگی، عزت ا... رحیمی. میزان بروز نقص طناب عصبی در نئزادان در بیمارستان بعثت سنندج در سالهای 80-1377. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ششم، شماره 2 (پی در پی22) زمستان 1380: 40-36 ربابه محمد بیگی. بررسی شیوع ناباروری در شهر سنندج در سال 1381. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال هفتم، شماره 1 (پی در پی 25) پائیز 1381: 26-22 ربابه محمد بیگی،اسدا.. فتح ا... پور. بررسی شیوع دفع مکونیوم و عوارض آن در طی زایمان در شهر سنندج در سال 1382. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال هشتم، شماره 4(پی در پی 32) تابستان 1383: 47-42 اسدا... فتح ا... پور، ربابه محمد بیگی. بررسی تأثیر مصرف Tranexamic Acid (TEA) در بیماران هموفیلی شهر سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال نهم، شماره 1 (پی در پی 33) پائیز 1383: 42-37 ربابه محمد بیگی، عزت ا... رحیمی.اثر سزارین بر کاهش باروری زنان حامله شهر سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال نهم، شماره 2 (پی در پی 34) زمستان 1383 :44-40 ربابه محمد بیگی. حاملگی نا به جا(EP) و عوامل رتبط با آن در شهر سنندج.کتابچه خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت بیماریهای مزمن 16 و 17 اردیبهشت 1388: 113-112   شرکت در مجامع علمی و بین المللی به صورت سخنران و ارایه پوستر موضوع محل برگزاری نام همایش تاریخ برگزاری آنومالی های مادرزادی در نورادان حاصل از (سخنران)ART شیراز شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین الملی باروری و ناباروری 14/12/88 حاملگی خارج از رحم و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج(پوستر) کردستان سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت(بیماریهای مزمن) 16/3/88 حاملگی خارج از رحم و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج(سخنران) تهران پانزدهمین کنگره سراسری باروری و نا باروری ایران 30/11/87 کردستان مراقبتهای قبل وبعداز زایمان 9/6/87 یزد چهارهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران 1/12/86 تهران مرکز آفرینشهای کودک و نوجوان سیزدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران 2/12/85 خونریزی های غیر طبیعی در زنان(سخنران) کردستان کنفرانس اورژانسهای حاملگی 25/2/85 بررسی شیوع ناباروری در سنندج(سخنران) کردستان اولین سمینار سراسری بهداشت زنان 7/2/84 کردستان مراقبت های زایمان 20/10/83 تهران دهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران 25/11/82 کردستان برنامه مدون آموزش مداوم 12/12/78 هیپرتانسیون حاملگی کردستان برنامه مدون آموزش مداوم 16/2/74 Relationship of menopausal Symptoms with range depression in postmenopausal women Beijing ,China The 5th World Congress For Psychotherapy 12/Oct/2008 Zagreb ,Croatia 7th World Congress of Perinatal Medicine 21/Sep/2005 شرکت در مجامع علمی و بین المللی شانزدهمین کنگره ملی واولین کنگره بین المللی باروری و نا باروری   3/3/2010  شیراز  کنفرانس آموزش پزشکی در هزاره سوم  8/11/1388  ایران، تهران      سمینار لیزر در جراحی      2-1/11/1388    شهیدبهشتی، تهران    کنگره کشوری حفظ باروری  24-23/10/1388    پژوهشکده ابن سینا سمپوزیوم ماهیت حقوقی محتوای رضایت نامه های درمانی    10/10/1388   رویان، ت