دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

تقدیر رئیس مرکز بهداشت شمال غرب از همکاران مرکز خدمات جامع سلامت شهید کاظمیان

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارزیابی مواد شیمیایی توسط مرکز بهداشت شمال غرب

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته برونبخشی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و زئونوزها در مرکز بهداشت شمال غرب

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آموزشی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی توسط مرکز بهداشت شمال غرب و معاونت بهداشتی

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

اجرای طرح سلامت در ضیافت در مساجد توسط مرکز بهداشت شمال غرب و خانه های سلامت

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

اجرای طرح دیده وری انجام تست سریع تشخیص HIV در پایانه مسافربری غرب توسط مرکز بهداشت شمال غرب

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

بازدید رییس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از یکی از مراکز خدمات جامع سلامت مرکز بهداشت شمال غرب