دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش معرفی اعضاء هیات علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی اعضای هیات علمی

معرفی اعضای هیئت علمی مرکز ردیف نام پزشک رتبه علمی گروه آموزشی 1 دکتر محمدحسین بدخش استاد زنان  و زایمان 2 مریم کاشانیان استاد زنان و زایمان 3 ماشاءاله کاظمی زاده استادیار زنان و زایمان 4 نبی اله نصیری استادیار زنان و زایمان 5 فاطمه شریف زاده محلاتی استادیار زنان و زایمان 6 مهناز اشرفی دانشیار زنان و زایمان 7 فریده کی پور استادیار زنان و زایمان 8 منصوره شعبانی زنجانی استادیار زنان و زایمان 9 افسانه قاسمی دانشیار زنان و زایمان 10 شایسته پراشی استادیار زنان و زایمان 11 فتانه زنوزی استادیار زنان و زایمان 12 مریم رحیمی استادیار زنان و زایمان 13 مژگان جاودانی استادیار زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی وIVF 14 ماندانا رشیدی میبدی استادیار زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی وIVF 15 آزاده اکبری سنه دانشیار زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی وIVF 16 ربابه محمدبیگی دانشیار زنان و زایمان 17 مریم کرمعلی استادیار زنان و زایمان 18 شهناز احمدی دانشیار زنان و زایمان 19 مریم چمنی استادیار زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی 20 سیده شهرزاد هاشمی دیزجی استادیار زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی 21 نوشین اشراقی استادیار زنان و زایمان 22 زهرا نادری استادیار زنان و زایمان 23 مجید کلانی استادیار فوق تخصص نوزادان 24 آرش بردبار استادیار فوق تخصص نوزادان 25 علی معذوری استادیار فوق تخصص نوزادان 26 مریم سابوته استادیار فوق تخصص نوزادان 27 ماندانا کشاکی استادیار فوق تخصص نوزادان 28 عبدالرضا استقامتی دانشیار متخصص اطفال 29 "لادن یونسی اصل استادیار سونوگرافی