دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش واحدهای مرکز

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد های مرکز

واحدهای مرکز ردیف  واحد واحد ریاست و مدیریت پرستاری کنترل عفونت رادیولوژی آزمایشگاه ژنتیک داروخانه مدیریت اطلاعات سلامت اداره حسابداری مدیریت منابع انسانی دبیر خانه واحد آموزش فناوری اطلاعات بهبود کیفیت رسیدگی به شکایات تجهیزات پزشکی مددکاری تغذیه مهد کودک تاسیسات خدمات بهداشت محیط و مدیریت پسماند CSR بهداشت حرفه ای درمانگاه ها ( نازایی و...) پزشکی قانونی انبار تدارکات حراست و حفاظت فیزیکی نقلیه تلفنخانه روابط عمومی v