دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آدرس مرکز آموزشی درمانی بنگاه حمایت مادران شهید اکبر آّبادی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ -

آدرس مرکز آموزشی درمانی بنگاه حمایت مادران شهید اکبر آّبادی

آدرس بیمارستان شهید اکبر آبادی:تهران خ مولوی-ایستگاه باغ فردوس تلفن:55606034 دور نگار:55608012 آدرس پستی:akbarabadihosp@yahoo.com