دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بیمه های طرف قرارداد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ -

بیمه های طرف قرار داد

بیمه های طرف قرارداد این مرکز شامل:  خدمات بستری                                                                                                                                                                                 تا مین اجتماعی خدمات درمانی  شامل : روستایی خویش فرما سایر اقشار کارمندی                       . نیروهای مسلح