دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش هسته های پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

Research Cores of GILDRC

هسته های پژوهشی مصوب مرکز بصورت زیر می باشند: