دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کتب

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

کتاب متاآنالیز: مقدمه ای با رویکرد مجاسباتی

کتاب متاآنالیز: مقدمه ای با رویکرد مجاسباتی . نوشته دکتر نیما معتمد و دکتر فرهاد زمانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

کتاب حجم نمونه در تحقیقات پزشکی: رویکردی کاربردی

کتاب حجم نمونه در تحقیقات پزشکی: رویکردی کاربردی . نوشته دکتر نیما معتمد و دکتر فرهاد زمانی