دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اهداف و چشم انداز پژوهش

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

اهداف و چشم انداز پژوهش

اهداف پژوهش در سال 1396 به شرح ذیل میباشند.