دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش هیات علمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr. Mahmoodreza Khoonsari

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Farhad Zamani

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Behrooz Ghanbari

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Mehdi Nikkhah

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Amir Hossein Faraji Nalchigar

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr. Naser Rakhshani

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Hossein Ajdarkosh

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Hossein Keyvani

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

هیات علمی

هیات علمی مرکز به شرح ذیل میباشند: