دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارمندان

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Parvaneh Ranjbar

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Masoud Reza Sohrabi

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -

کارمندان

کارمندان مرکز به شرح ذیل میباشند: