دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دانشجویان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

Payam Hosseinzadeh

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

Dr Amirkalali-Graduated

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr Masoud Reza Sohrabi

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Fahimeh Safarnezhad Tameshkel