دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

بیست و نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست و هشتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و هشتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست وهفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست وهفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست و ششمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و ششمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

بیست وپنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست  و پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بیست و چهارمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین چهارمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ -

بیست وسومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست وسومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

بیست و دومین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ -

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و یکمین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

بیستمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

نوزده امین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نوزده امین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

هجدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

هجدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

هفده امین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هفده امین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ -

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی  

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ -

دوازدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی