دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

اولین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

اولین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بیست و پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ -

بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و جهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی بیست و جهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ -

بیست و سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ -

برنامه کارگاههای توانمند سازی گروه ایمونولوژی

لیست کارگاه های توانمند سازی گروه ایمونولوژی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید الورود  

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ -

اطلاعیه انتخاب واحد مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های علوم پایه پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

بیست ودومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست ودومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ -

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ -

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار شد

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

برنامه کارگاههای توانمند سازی گروههای علوم پایه

برنامه  کارگاههای توانمند سازی گروههای علوم پایه پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه شورای نمایندگان دانشجویان

برگزاری جلسه شورای نمایندگان دانشجویان با معاون محترم تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ -

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هجدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ -

هفدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هفدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ -

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ -

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ -

دواردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دواردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ -

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ -

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ -

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هفتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

هفتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پنجمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

پنجمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سومین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

سومین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

اولین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

اولین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

بیست و نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست و هشتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و هشتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست وهفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست وهفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست و ششمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و ششمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

بیست وپنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست  و پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بیست و چهارمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین چهارمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ -

بیست وسومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست وسومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

بیست و دومین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و دومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ -

بیست و یکمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

بیست و یکمین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

بیستمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

بیستمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

نوزده امین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نوزده امین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

هجدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

هجدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

هفده امین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هفده امین  جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ -

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی  

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ -

دوازدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی