دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آرشیو سال 1395

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری مدیریت امور عمومی (پردیس همت)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش لیزرپوست مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد بانضمام بیمارستان های شهید فهمیده و لولاگر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مدیریت امور عمومی (پردیس همت)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پزشکی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی بانضمام مرکز حضرت رسول (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا به همراه سرمایه گذاری در قالب بازسازی و تامین تجهیزات به مدت 3 سال بیمارستان شهدا

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآّبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ -

ارزیابی کیفی پروژه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز بهداشت غرب

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه دو مرحله ای پروژه احداث کلینیک ویژه تخصصی نسیم شهر شهرستان بهارستان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز تولد بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

مناقصه دو مرحله ای پروژه احداث اسکلت فلزی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی پنج ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی پردیس همت

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز بازپروری معتادان اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تصویربرداری هفت ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی سه ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش آنژیوگرافی به همراه سرمایه گذاری بیمارستان فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران (شهر رامسر)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری ، راهبری و سرویس و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای احداث اسکلت فلزی BICU مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای انجام پروژه طراحی و اجرای اتاق های عمل مدولار مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران (شهر رامسر)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافتی مرکز اموزشی درمانی فیروزگر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت های بهداشتی و درمان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ -

احداث کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ -

احداث سازه طرح توسعه بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ -

احداث اسکلیت فلزی اورژانس ، بخش های ویژه و اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ -

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری مرکز بهداشت شمالغرب

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری و مامایی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان شفایحیائیان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان فیروزگر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری ، تعمیر و راهبری آسانسورهای مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1