دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بیمه

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل طرحی،آواسلامت،ضریبK

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ -

بیمه تکمیلی