دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

بایگانی بخش بیمه

img_yw_news
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ -

ایثارگران غیرشاغل و بازنشسته

img_yw_news
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ -

ثبت نام ایثارگران شاغل

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل طرحی،شرکتی،ضریبK،پزشک خانواده

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ -

بیمه تکمیلی