دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش لینک های حرفه ای

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

معرفی برنامه افزایش امید به زندگی جوانان

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

ارزیابی سلامت جوانان

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

مجموعه راهنماهای حدود مجاز مواجهه شغلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

محتوای آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرمها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعملها و بخشنامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

صدا