دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کلینیک بیمارستانی

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک بیمارستانی

آدرس و مشخصات کلینیکهای وابسته به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد به شرح ذیل میباشند: