دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش درباره ما

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه مرکز

تاریخچه مرکز

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

چشم اندازورسالت

چشم اندازورسالت

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

چارت سازمانی مرکز

چارت سازمانی مرکز

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

مدیران ارشد و مسئولین بخشها

مدیرران ارشد و مسئولین بخشها