دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش لینکهای آزمایشگاه مرجع

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه مواد غذایی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

تجهیزات و دستگاه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه قطب HIV

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

غربالگری نوزادان

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه آب و فاضلاب

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه هوا و صدا

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه مواد غذایی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه آب و فاضلاب