دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آزمایشگاه عوامل فیزیکی

img_yw_news
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ -

تجهیزات

 

img_yw_news
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ -

توانمندی ها

 

img_yw_news
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ -

معرفی آزمایشگاه