دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آزمایشگاه عوامل شیمیایی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

تجهیزات

 

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

توانمندی ها

  

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

معرفی آزمایشگاه