دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دستیاران در اسفند ماه 1397

img_yw_news
سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری امتحان آسکی دستیاران در اسفند ماه 1397