دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش قوانین و آیین نامه

img_yw_news
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ -

آیین نامه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور

آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ -

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه توسط هیات امناء منتشر شد .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ -

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه مالی و معاملاتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ -

آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش

آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش