دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

بایگانی بخش دفتر توسعه آموزش

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

فرآیندهای دفتر توسعه آموزش

 فرآیندهای دفتر توسعه آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

فرآیندهای دفتر توسعه آموزش

فرآیندهای دفتر توسعه آموزش