دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش راهنمای مراجعین

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

راهنمای بیمه های مورد قبول مرکز

بیمه های مورد قبول این مرکز خدمات درمانی-سلامت همگانی-کارمندی-ایرانیان سایر اقشار-روستایی تامین اجتماعی عادی و خاص سایر اقشار اتباع بستری نیروهای مسلح