دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش معرفی اسامی مسئولین واحد ها

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی اسامی مسئولین واحد ها اکبر آبادی

لیست اسامی مسئولین شاغل در مرکز  ردیف  نام  نام خانوادگی  عنوان 1 دکتر محمد حسین  بدخش رئیس مرکز 2 دکتر نبی اله نصیری مسئول فنی مرکز 3 دکتر علی  معذوری مسئول فنی مرکز 4 دکتر کیانا کولائی نژاد مسئول فنی مرکز 5 دکتر افسانه قاسمی معاون آموزشی 6 دکتر عبدالرضا استقامتی معاون درمان 7 دکتر مهناز اشرفی معاون پژوهشی 8 دکتر احمد رضا تاجیک مسئول فنی آزمایشگاه 9 دکتر سودابه واقعی مسئول فنی داروخانه 10 دکتر آزاده شجاعی مسئول فنی ژنتیک 11 دکتر لادن  یونسی اصل مسئول فنی رادیولوژی 12 مهندس حسن  مهرجو مدیر مرکز 13 فروزان  برارپور  مدیر پرستاری 14 محمد  فضائی  رئیس اداره امور اداری 15 نوشین  مشیری  رئیس اداره حسابداری 16 خدیجه  راسخ  رئیس اداره مدارک پزشکی 17 فاطمه  شاهبداغی  کارشناس مسئول رادیولوژی 18 مهندس پیمان  لشنی  مسئول تأسیسات 19 مهندس شیما  پنجه حیدری مسئول IT 20 مهندس پریسا  سلیمانی  مسئول تجهیزات پزشکی 21 رمضان  طایفه  تدارکات 22 محمد  دین پژوه  مسئول انبار 23 شهربانو رئیسیان  مسئول کتابخانه 24 فرناز نگینی مسئول بهداشت محیط 25 افسانه  گنجی  مسئول مددکاری 26 سمیه شهری مسئول بهبود کیفیت 27 نرگس  میرزائی  مسئول تغذیه 28 لیلا  هنرکار  مسئول دفتر آموزش 29 فاطمه  چراغ زاده  مسئول بهداشت حرفه ای 30 محبوبه  حاجی ئی  مسئول دبیرخانه 31 فاطمه  بخشی  سوروایزر آموزشی  32 افروز  هامیزاد سوپروایزر 33 سکینه  اکبری  سوپروایزر 34 فاطمه پوردبیری سوپروایزر 35 عذرا علی زاده سوپروایزر 36 فاطمه  صفری  سوپروایزر کنترل عفونت 37 مریم  ریاحی پور  سرپرستار 38 فرحناز  اسدی فر سرپرستار 39 مژگان  خسروپور  سرپرستار 40 زهرا  ایلخانی سرپرستار 41 پریسا  پوراصغری  سرپرستار 42 شیرین  پاسبان ذوقی  سرپرستار 43 لیلا نقیان سرپرستار 44 زینب حسندوست سرپرستار 45 فریبا حسینی زاده سرپرستار 46 معصومه  حیدری  سرپرستار 47 صدیقه  سلطانپور  سرپرستار 48 فتانه  صمد زاده  مسئول خدمات