دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش ماموگرافی

:: ماموگرافی مرکز آموزش درمانی شهی اکبر آبادی - ۱۳۹۶/۳/۶ -