دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آرشیو سال 1394

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ -

تعلیق فعالیتهای شرکت احیاء درمان پیشرفته

تعلیق فعالیتهای شرکت احیاء درمان پیشرفته

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ -

فهرست جدید واجدین شرایط واگذاری بخشهای درمانی

فهرست جدید واجدین شرایط واگذاری بخشهای درمانی

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ -

نگهداری و لزوم حفظ تجهیزات پزشکی واگذارشده

نگهداری و لزوم حفظ تجهیزات پزشکی واگذارشده

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

واگذاری خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی دانشگاه

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان (مرکز نسیم شهر 2 و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

برای مشاهده اسناد مناقصه مراکز و پایگاه های سلامت به آخرین مناقصه / مزایده مراجعه نمایید .

اسناد از طریق مرورگر Mozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان (مرکز نسیم شهر 3 و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 2 توحید و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 3 شهرک سجاد و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 5 شهرک ژاندارمری و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 7 دکتر ناصرنیا و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 8 تهران ویلا و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 9 صادقیه شمالی و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 16 اکباتان دو و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 19 شقایق و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 20 پونک و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 21 حسن آباد و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 22 سازمان برنامه و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 25 بنیاد مهاجرین و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 26 وصال و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک دانشگاه تهران و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک سینا و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک چشمه و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک هواپیمایی و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج - ولیعصر 2 و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک راه آهن و پایگاه های ضمیمه)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش LDR بیمارستان شهید اکبرآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری دانشکده پزشکی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد MRI بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد مرکزی پردیس همت

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری ستاد مرکزی پردیس همت

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی فروش ملک

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان قدس

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی و واحدهای تابعه آن

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای طراحی و اجرای پروژه اتاق تمیز دانشکده فناوری های نوین پزشکی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای غذا مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز بهداشت غرب

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه دومرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش LDR بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی پیست تارتان زمین ورزشی پردیس شهید همت

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش مردان 2 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه محدود یک مرحله ای احداث کلینیک ویژه بیمارستان روانپزشکی ایران

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه محدود یک مرحله ای احداث سازه مرکز تولد بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق مدل KVA 630 مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه دومرحله ای خرید ، حمل و نصب درب های اتوماتیک بخش ICU سوختگی بیمارستان شهدای یافت آباد

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد MRI بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای تامین نیروی خدمات پردیس همت

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

مزایده واگذاری مکان تاکسی سرویس ستاد مرکزی دانشگاه

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

مناقصه محدود یک مرحله ای احداث کلینیک های ویژه

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاوره ، نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر آسانسورپردیس همت

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی خدماتی و بیماربر جهت واحدهای تابعه

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان یافت آباد و شهید فهمیده

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1سال بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه به مدت 1 سال بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه به مدت یک سال بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی مدیریت حراست

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید 27 دستگاه یونیت دندانپزشکی معاونت بهداشتی

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزر پوست مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

برای مشاهده اسناد به متن کامل مراجعه کنید .

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1