دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش ارزیابی پروتئین ها با الکتروفورز روی ژل پلی آکریلامید

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارزیابی پروتئین ها با الکتروفورز روی ژل پلی آکریلامید