معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- جراحی مغز و اعصاب
جراحی مغز و اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر مازیار آذر

معاون پژوهشی گروه: دکتر حامد خردمند

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=106.6514.40676.fa
برگشت به اصل مطلب