معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- طب فیزیکی و توانبخشی
طب فیزیکی و توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر بیژن فروغ

معاون پژوهشی گروه: دکتر پژمان مدنی

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=106.6536.40709.fa
برگشت به اصل مطلب