معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- ایمونولوژی
ایمونولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر طاهره موسوی

معاون پژوهشی گروه: دکتر مهدی شکرابی

کارشناس آمار: دکتر مهدی شکرابی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=106.6544.40718.fa
برگشت به اصل مطلب