معاونت بهداشتی- تعرفه انجام خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی
تعرفه انجام خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 تعرفه انجام خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی
2 اختصارات آزمایشگاهی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.16041.46581.fa
برگشت به اصل مطلب