معاونت بهداشتی- آدرس و تلفن
آدرس و تلفن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 آدرس آزمایشگاه غربالگری نوزادان
2 آزمایشگاه قطب HIV کشوری معاونت بهداشتی دانشگاه ایران
3 آدرس امور آزمایشگاه ها
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.16043.46582.fa
برگشت به اصل مطلب