معاونت بهداشتی- لینک های خانواده
مکمل یاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل مکمل کودکان قطره آ+د AWT IMAGE
2 دستورالعمل مکمل کودکان قطره آهن AWT IMAGE
3 دستورالعمل مبارزه با اختلالات ناشی از کمبود ید AWT IMAGE
4 دستورالعمل مکمل یاری با یدوفولیک برای بارداران AWT IMAGE
5 دستورالعمل مکمل یاری با ویتامین د برای مادران باردار AWT IMAGE
6 دستورالعمل مکمل یاری با آهن برای دانش آموزان دختر AWT IMAGE
7 دستورالعمل مگادوز ویتامین د برای دانش آموزان دختر و پسر AWT IMAGE
8 دستورالعمل مگادوز ویتامین د  برای جوانان 19 تا  29 سال AWT IMAGE
9 دستورالعمل مگادوز ویتامین د برای میانسالان و سالمندان AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30975.49739.fa
برگشت به اصل مطلب