معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت- معاون اداری و مالی
معاون اداری و مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | 


جناب آقای دکتر علی اسرافیلی
دکترا شیمی تجزیه
رتبه علمی : دانشیار
تلفن ثابت :۸۸۶۰۷۹۳۹
ایمیل آکادمیک :a.esrafiliiums.ac.ir
Cv Fa dr.esrsfili

 ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۱۷۸-۲۷۳۵                                                           
ResearcherID:  H-۶۳۰۷-۲۰۱۸                                                                         
Scopus:  ۲۲۹۵۲۹۰۳۶۰۰                                                                                              
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=۷w۶-۵uAAAAAJ&hl=en&oi=sra
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=346.33877.57278.fa
برگشت به اصل مطلب