دوره عالی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت- کارشناس آموزشی
کارشناس آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ |  

سرکار خانم سمیرا دامن خورشید

تلفن تماس:86704655

نشانی مطلب در وبگاه دوره عالی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=350.34076.57658.fa
برگشت به اصل مطلب