گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت- کارشناس گروه
کارشناس گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | 

نام ونام خانوادگی : سعید خاکسار

تلفن تماس :86704801

نشانی مطلب در وبگاه گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=352.33916.57331.fa
برگشت به اصل مطلب