بیمارستان شهدای هفتم تیر- پخش فیلم آموزشی
جلسات مرور کتاب یومنز_دکترجهانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
session36_intraventricular_tumors
 
session37_chordoma_and_chondrosarcoma
  

session38_glomus
  session39_skull_tumor
 
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.36447.67154.fa
برگشت به اصل مطلب