مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- معرفی پوشش کارکنان
پوشش کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۴ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31012.51399.fa
برگشت به اصل مطلب