پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
بازدید مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و باشگاه مثبت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار توسط مدیران منطقه ای برنامه مشترک سازمان ملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۲ | 
 
 
 

 
مدیران منطقه ای برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز و صندوق کودکان ملل متحد   چهارشنبه مورخ 22 فروردین ماه از باشگاه مثبت و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار بازدید کردند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛این بازدید با حضور رانگایان گرومورتی ،مدیر ارزشیابی  دفتر منطقه ای برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز،  الیزابت پگووری، مشاور ارزشیابی دفتر منطقه ای برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز،ایدر دانگردورج ، دفتر منطقه ای صندوق کودکان ملل متحد و همچنین درودی، مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برگزار شد.
 
در این برنامه، گزارشی درخصوص اقدامات و فعالیت های انجام شده در زمینه پیشگیری، مراقبت، درمان و همچنین بیماریابی ایدز توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان و سرپرست مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارائه شد و تیم ارزیابی کننده با حضور در واحدهای این مرکز، نحوه ارائه خدمات را مورد بازدید و بررسی  قرار دادند.
دکتر درودی نتیجه این پایش را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: تیم پایش کننده تحت تأثیر از عملکرد مطلوب این مرکز در اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیری ، مراقبت و درمان  قدردانی کردند  و از زحمات مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهریار، سرپرست و کارکنان مرکز مشاروه بیماری های رفتاری و باشگاه مثبت  قدردانی کردند
 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.63514.fa
برگشت به اصل مطلب