پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انتصابات
انتصاب دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی بعنوان سرپرست واحد فراهـم آوری اعضاء و نسـوج پیوندی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی را بعنوان سرپرست واحد فراهـم آوری اعضاء و نسـوج پیوندی دانشگاه منصب نمود.
متن ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

با سلام و احترام
    نظر به تعهد، شایستگی و سوابق علمی ارزشمند جنابعـالی، به موجب این ابلاغ به عنوان"سرپرست واحد فراهـم آوری اعضاء و نسـوج پیوندی دانشگاه"منصوب می شوید تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام وظیفه نمـایید.
    امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت موازین شرعی وقانونی، به کارگیری خرد جمعی و جلب مشارکت پزشکان و کارکنان خدوم آن واحد، بهره گیری از ظرفیت منابع و با همکاری مدیران دانشگاه نسبت به امور محوله و همچنین موارد مطروحه به شرح ذیل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایید:
    انتخاب نیروهای کلیدی واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی(OPU)ازجمله: کوردیناتور ارشد، مدیر داخلی، امورمالی، امور بیمارستانی، تیم های: شناسایی تلفنی، بازرسی حضوری، کوردیناتوری و پرستاران باهماهنگی معاونت درمان دانشگاه
    تعامل با مدیران بیمارستان/بیمارستانهای واجد OPU و تعیین تیم های درمانی موردنیاز بخش ICUواتاق عملOPU
    نظارت بر نحوه عملکرد تمامی پرسنل فعال در OPU
    انتخاب تیم برداشت نسوج و راه اندازی فرایند مذکور از طریق تعامل با مدیران دانشکده فناوریهای نوین
    اجرای ریزپرداختهای OPU مصوب مورخ 6/12/96 ودرصورت نیاز اصلاح آن با هماهنگی معاونتهای توسعه و درمان
    برنامه ریزی جهت بودجه بندی، تامین تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی OPU در چارچوب ضوابط موجود وبا هماهنگی معاونتهای ذیربط
    تعامل با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت خرید خدمت از افرادی کهOPU  نیازمند مهارت و توانمندی ایشان می باشد.
    اهتمام جدی به اخلاق حرفه ای و ترویج فرهنگ سازمانی در OPU
دکتر مسعود ناصری پور
رییس دانشگاه

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31444.63046.fa
برگشت به اصل مطلب