شبکه بهداشت و درمان قدس- معاونت بهداشتی
معاونت بهداشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون بهداشتی شبکه

 

 خانم احمدخانی ها

 

 

 

   
 

AWT IMAGE

   

شرح وظایف : 

تلاش در جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد و جامعه از طريق :

· برنامه ريزی چگونگی ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جامعه در سطح شهرستان .

· تلاش جهت تامين نيروی انسانی مورد نياز طبق چارت سازمانی ضمن تعامل با معاونت بهداشتی دانشگاه

· هماهنگی جهت احداث و بهره برداری از مراکز بهداشتی ، پايگاه يا خانه بهداشت طبق ساختار گسترش شبکه .

· پيگيری ، تامين و تجهيز مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت به امکانات مورد نياز جهت ارائه خدمت .

· ايجاد هماهنگی لازم بين واحدهای مختلف مرکز بهداشت به منظور ارائه مطلوب خدمات بهداشتی درمانی .

· انجام پايش های فنی واحدهای ستادی بصورت دوره ای جهت ارزيابی عملکرد آنها و وصول به اهداف تعيين شده در برنامه عملياتی

· پايش و نظارت از نحوه ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی توسط پرسنل مربوطه

· جلب همکاری ساير ادارات و ارگانها در قالب فعاليتهای بين بخشی .

· کوشش جهت جذب اعتبارات اختصاص يافته به مرکز بهداشت و هزينه نمودن بهينه آنها .

· جمع آوری ، طبقه بندی و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمارهای حياتی و فعاليت های بهداشتی شهرستان به منظور تدوين برنامه های عملياتی

· تعيين و اولويت بندی نيازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه و انتقال آموزشهای بهداشتی مورد نياز به آنها .

· پايش فعاليتهای پيش بينی شده دربرنامه جامع عملياتی

· شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و اولويت بندی نيازها

· جمع آوری و بررسی گزارش فعاليت های مراکز بهداشتی تابعه و ابلاغ نتيجه به آنها و تهيه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

· تدوين و اجراو مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حين خدمت کارکنان بهداشتی شهرستان

· برآورد اعتبار مورد نياز برنامه و اجرای برنامه های مصوب

· شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهای شغلی و بکارگيری آنها در انجام وظايف محوله

· انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان قدس:
http://iums.ac.ir/find.php?item=56.1609.45397.fa
برگشت به اصل مطلب