شبکه بهداشت و درمان ملارد- خانه های بهداشت
خانه های بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳ | 

۱۴

خانه بهداشت

مهر دشت

۶۵۷۴۱۰۲۰

روستای مهردشت-خیابان امام خمینی-کوچه خانه بهداشت

۱۵

خانه بهداشت

 ارغش آباد

۶۵۹۹۰۱۲۰

روستای ارغش آباد-خیابان اصلی-بعد از اولین ترانس برق

۱۶

خانه بهداشت

 علی بیات

۶۵۷۴۱۵۸۸

روستای علی بیات-خیابان حافظ-پ۷

۱۷

خانه بهداشت

 شش دبانلو

۶۵۷۴۱۵۹۹

شش دبانلو-خیابان شهدای چهارراهی

۱۸

خانه بهداشت

 مهرآذین

۶۵۵۸۱۳۰۰

روستای مهرآذین-خیابان میلاد-پ۱۷۱

۱۹

خانه بهداشت

 ویلادشت

۶۵۵۸۱۷۰۶

روستای ویلادشت

۲۰

خانه بهداشت

 مهرچین

۶۵۵۸۱۲۲۸

روستای مهرچین-کوچه بوستان

۲۱

خانه بهداشت اسفندآباد

۶۵۷۲۱۹۷۲

روستای اسفندآباد-خیابان بهداشت

۲۲

خانه بهداشت ورآباد

۶۵۹۴۵۰۰۲

اخترآباد-روستای ورآباد

۲۳

خانه بهداشت امیرآباد قشلاق

۶۵۹۴۷۰۰۲

اخترآباد-روستای قشلاق امیرآباد

۲۴

خانه بهداشت محمودآباد

۶۵۹۴۶۰۹۰

اخترآباد-روستای محمودآباد

۲۵

خانه بهداشت حسین آباد هپشلو

۶۵۷۹۰۴۶۳

اخترآباد-روستای حسین آباد هپشلو

۲۶

خانه بهداشت گمرگان

۶۵۷۹۲۲۱۲

اخترآباد-روستای گمرگان

۲۷

خانه بهداشت قلعه فرامرز

۶۵۴۷۴۸۶۱

مارلیک-روستای قلعه فرامرز

۲۸

خانه بهداشت ارسطو

۶۵۵۸۳۸۷۰

روستای ارسطو

۲۹

خانه بهداشت دهک

۶۵۴۳۲۰۸۳

ارسطو- خیابان ولیعصر- بطرف دانشگاه پیام نور- خیابان دهیاری- کوچه گلستان- خانه بهداشت دهک

۳۰

خانه بهداشت کوشکک

۶۵۵۸۳۰۱۰

روستای کوشکک

۳۱

خانه بهداشت یوسف آباد قوام

۶۵۵۸۴۱۱۴

روستای یوسف آباد-

۳۲

خانه بهداشت قشلاق

۶۵۴۰۶۹۷۹

قشلاق-خیابان شهید قدرت بیگلو-سمت راست-خانه بهداشت قشلاق

۳۳

خانه بهداشت قبچاق

۶۵۵۸۴۳۰۰

چهار راه قبچاق-خیابان شهید امینی راد-کوچه بهداشت-خانه بهداشت

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.30840.50634.fa
برگشت به اصل مطلب